بازدید کل: 336146

بازدید امروز: 79

بازدید دیروز: 189

تک تک ساعت زمان گویاست
                                      کای به غفلت نشسته وقت طلاست
زندگانی پر تحرک ما
                                      داستانی ز رمز و راز بقاست
شمع با رقص شعله در شب تار
                                      روشنی بخش و انجمن آراست
بلم کهنه در طلاطم شب
                                     سوی بحر ستاره ره پیماست
درسحرگاه برگ ریز زمان
                                     رنگ ما ترجمان زردیهاست
زندگی سرد و موج یخبندان
                                     در سپیدار موی ما پیداست
زیر تیغم نشانده دست زمان
                                     شکر لله که لحظه ها گذراست
آب خوش از گلو نرفته فرو
                                     آه این زندگی توان فرساست
عمر ما همچو باد سرگردان
                                    گذرا بی ثبات و برق آساست
کوه آتشفشان دشت فلق
                                    آتش صوفیانه صحراست

تاریخ ارسال: 1390/4/10
تعداد بازدید: 2484