بازدید کل: 323281

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 97

تک تک ساعت زمان گویاست
                                      کای به غفلت نشسته وقت طلاست
زندگانی پر تحرک ما
                                      داستانی ز رمز و راز بقاست
شمع با رقص شعله در شب تار
                                      روشنی بخش و انجمن آراست
بلم کهنه در طلاطم شب
                                     سوی بحر ستاره ره پیماست
درسحرگاه برگ ریز زمان
                                     رنگ ما ترجمان زردیهاست
زندگی سرد و موج یخبندان
                                     در سپیدار موی ما پیداست
زیر تیغم نشانده دست زمان
                                     شکر لله که لحظه ها گذراست
آب خوش از گلو نرفته فرو
                                     آه این زندگی توان فرساست
عمر ما همچو باد سرگردان
                                    گذرا بی ثبات و برق آساست
کوه آتشفشان دشت فلق
                                    آتش صوفیانه صحراست

تاریخ ارسال: 1390/4/10
تعداد بازدید: 2396