بازدید کل: 162194

بازدید امروز: 148

بازدید دیروز: 159

عشق را چون خدا ستایش کنم
                                         روز و شب بر درش نیایش کن
همچو مادر به گاهوارۀ شب
                                        کودک عشق را نوازش کن
در سر تو اگر تمنایی است
                                        عقل را پیش گیر خواهش کن
خوب و بد را اگر نمیدانی
                                        با ترازوی عشق سنجش کن
جمع کن عقل و علم را وسپس
                                        جملگی را زعشق کاهش کن
گر رسی به خلوت صحرا
                                        تخته سنگی بجای بالش کن
گرچه تکرار می شود سخنم
                                        عشق را چون خدا ستایش کن

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 1340