بازدید کل: 335028

بازدید امروز: 133

بازدید دیروز: 175

من که خوابم تو مرا تعبیر کن
                                            این کتاب کهنه را تفسیر کن
دست تقدیرم بدام انداخته است
                                            بهر این تقدیر من تدبیر کن
نوجوانا تا نلغزد پای تو
                                            تکیه بر اندیشه های پیر کن
سبز گردیده خطر تا دفع آن
                                            یک کمی ای رهرو دل دیر کن
کار شیطانی بی صبری تو
                                            این اگر خواهی دمی تأخیر کن
با پیام نور میاید زراه
                                            خویش را چون قاصدک شبگیر کن
نیمه وصلی بایدت ای نقشبند
                                            یار را در ذهن خود تصویر کن
سیر چشمی کار مردان خداست
                                            همچومردان چشم دل را سیر کن
جانب صحرا چو رفتی در شکار
                                            صید تو گور است خود را شیر کن

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 2686