بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

خرمنی سوخته است حاصل من
                                                وای بر رنج و سعی باطن من
پیرم و در سلوک بی خبری
                                                دل دیوانه پیر کامل من
در بیابان جستجو چون سنگ
                                                راهگیر من است این دل من
ای خدا در مقام قرب حضور
                                                مهر و لطف تو باد شامل من
 آنکه بی اعتنا زپیشم رفت
                                                وه چه آسان گرفت مشکل من
دوست عیب مرا به من می گفت
                                                همچو آئینه در مقابل من
ای مسافر ترا به آن دریا
                                                بنشین لحظه ای به ساحل من
میروم من بجانب صحرا
                                                تو بمان و سفینۀ دل من

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 2556