بازدید کل: 335009

بازدید امروز: 114

بازدید دیروز: 175

در جام شفق شراب را باور کن
                                            ای چشم نخفته خواب را باور کن
تا کی به شتاب می گریزی از نور
                                            ای شب پره آفتاب را باور کن
دریا بزبان ابر با خاک کویر
                                            می گفت به طعنه آب را باور کن
بگذر زسوال خویش در مجلس حال
                                            از می زدگان جواب را باور کن
ای خفته بخوابگاه غفلت برخیز
                                            در محشر جان حساب را باور کن
در مکتب سینه با الفبای یقین
                                            ای کودک دل کتاب را باور کن
ای صوفی آواره به صحرای گناه
                                            در هر قدمش عذاب را باور کن

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 2498