بازدید کل: 341827

بازدید امروز: 107

بازدید دیروز: 133

ای مادر عزیزم دست مرا رها کن
                                              این طفل تازه پا را از دامنت جدا کن
ای عالم طبیعت دنیای خوب خلقت
                                             مدیون من نمانی دین مرا ادا کن
ای کوه و دشت و دریا ای جنگل تماشا
                                             رحمی چو پادشاهان با این گدانما کن
ای طالب حقیقت از من به تو نصیحت
                                             با آنکه در تلاشی در دل خدا خدا کن
یا رب به ذات پاکت بر آب و باد و خاکت
                                             جای دعا فروشان در حق من دعا کن
من با تو کار دارم در این جهان نعمت
                                           خواهی شهی ببخشا خواهی مرا گدا کن
راضی به زحمت تو در عمر خود نبودم
                                           خواهی مرا برنجان خواهی مرا رضا کن
قربانی ار که خواهی در خیل سینه چاکان
                                            ای پادشاه خوبان اوّل مرا صدا کن
ای پیر پر عنایت شکرانۀ سلامت
                                            ما را به درد عشقت یک عمر مبتلا کن
صحرای با کرامت ای وسعت سخاوت
                                            درد نجیب ما را با گلدوا دوا کن

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 2537