بازدید کل: 212098

بازدید امروز: 116

بازدید دیروز: 70

ای مادر عزیزم دست مرا رها کن
                                              این طفل تازه پا را از دامنت جدا کن
ای عالم طبیعت دنیای خوب خلقت
                                             مدیون من نمانی دین مرا ادا کن
ای کوه و دشت و دریا ای جنگل تماشا
                                             رحمی چو پادشاهان با این گدانما کن
ای طالب حقیقت از من به تو نصیحت
                                             با آنکه در تلاشی در دل خدا خدا کن
یا رب به ذات پاکت بر آب و باد و خاکت
                                             جای دعا فروشان در حق من دعا کن
من با تو کار دارم در این جهان نعمت
                                           خواهی شهی ببخشا خواهی مرا گدا کن
راضی به زحمت تو در عمر خود نبودم
                                           خواهی مرا برنجان خواهی مرا رضا کن
قربانی ار که خواهی در خیل سینه چاکان
                                            ای پادشاه خوبان اوّل مرا صدا کن
ای پیر پر عنایت شکرانۀ سلامت
                                            ما را به درد عشقت یک عمر مبتلا کن
صحرای با کرامت ای وسعت سخاوت
                                            درد نجیب ما را با گلدوا دوا کن

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 1601