بازدید کل: 341814

بازدید امروز: 94

بازدید دیروز: 133

ای سمندر دمی نوحه سر کن
                                          هیزم آورده را شعله ور کن
ای شباهنگ دشت شبانه
                                          هق هق گریه را بیشتر کن
ای شب خفته در بستر نور
                                          از فراسوی شب سر بدر کن
ای شهاب رهایی زهر سو
                                          تیر را بر دلم کارگر کن
موج خیز ای خداوند باران
                                          آتش فتنه را بی اثر کن
میروی چون به شهر محبّت
                                          ای مسافر مراهم خبر کن
زین همه ره که در پیش روی است
                                          انتخاب ره مختصر کن
گر پل زندگی را شکستند
                                          از پل دیدگانم گذر کن
ای پسر در هنر در مهارت
                                          به نگاهی بدست پدر کن
با نگاهی به دیروز بیداد
                                        از گناهی که کردی حذر کن
پیر فرزانگان بهشتی
                                       چلّه ای بر دو چشمم نظر کن
گرکه خواهی بیایی به صحرا
                                       یک گذر بر شب سنگسر کن

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 2766