بازدید کل: 309875

بازدید امروز: 111

بازدید دیروز: 102

ای عشق زدل مراقبت کن
                                        با دشمن من مسالمت کن
ای دیده بپاس خندۀ عشق
                                        با گریۀ من موافقت کن
ای صوفی بیقرار صحرا
                                        تا کشور دل مسافرت کن
ای عقل بیا بخاطر من
                                        از عشق و جنون متابعت کن
ای روح بلند آسمانی
                                        با نفس دغل مخالفت کن
دیگر به تنم توان نمانده
                                        ای یار زمن محافظت کن
ای جان به لب رسیده من
                                        از قالب تن مفارقت کن
ای دوست زشهر تا به صحرا
                                         تابوت مرا مشایعت کن

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 2135