بازدید کل: 335008

بازدید امروز: 113

بازدید دیروز: 175

خویش را همچو شمع آب مکن
                                               دل پروانه را کباب مکن
در کویری که آتش آباد است
                                              خویش را تشنه سراب مکن
لحظه ها چون شهاب در گذرند
                                               تو دگر این چنین شتاب مکن
ای کبوتر اگر چه عنقایی
                                               پنچه در پنچه عقاب مکن
دل بود خانه محبّت دوست
                                               حرم عشق را خراب مکن
دل خونین پسند خاطر اوست
                                               دست خود را بخون خصاب مکن
گرچه علم خدا کتابی نیست
                                               باز هم پشت بر کتاب مکن
همچو مادر به گاهوارۀ عشق
                                               طفل اندیشه را بخواب مکن
پای بگذار روی شانه عشق
                                               تکیه بر حلقه رکاب مکن
همچو گرد نشسته در صحرا
                                              خویش را هیچ هم حساب مکن

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 2452