بازدید کل: 323708

بازدید امروز: 31

بازدید دیروز: 148

آنچه بنوشته است روی جام من
                                              خط آغازیست از فرجام من
شهربند شب  نخفته گوئیا
                                              مرغ حق افتاده اندر دام من
در بیابان جنون و راه عشق
                                              قصّه ها خوابیده در هر گام من
نامدار دار عشقم ننگ را
                                             خاک عالم برسر این نام  من
رنگ ظلمت میزنم خورشید را
                                             توسن شب گر نگردد رام من
کوتوال قلعۀ شبها شدم
                                             تا نبینم چهرۀ ایام من
زنده میسازد قلم در نقش عشق
                                             رستم و افراسیاب و سام من
از جنونم نیز فرمان می برد
                                             در شب غم عقل نا آرام من
می نهم چون رو به صحرای جنون
                                             آسمانی می شود الهام من

تاریخ ارسال: 1390/6/27
تعداد بازدید: 2246