بازدید کل: 336146

بازدید امروز: 79

بازدید دیروز: 189

آئینه شکسته نقش ما کو
                                       آن آئینه خدا نما کو
دیگر سخن از وفا مگوئید
                                       در عالم بی وفا وفا کو
بشکن تو سکوت مرغ آمین
                                      ای شب پره مرغ شب دعا کو
بیگانه به طعنه دوش می گفت
                                       در شهر غریب آشنا کو
کوچیده دلم قبول اما
                                       در کوچۀ عشق ردّ پا کو
بدبینم اگر نمی شمارید
                                       یک دل که بود در آن صفا کو
شرم آید اگر بپرسم از خویش
                                       در چشم دریده ها حیا کو
صحرا گذری به گریه می گفت
                                        ای مردم با خدا خدا کو

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 2408