بازدید کل: 335027

بازدید امروز: 132

بازدید دیروز: 175

جاری تر از هرازی ای چشم خون دویده
                                                      جا دارد  ار بگویم فولاد آب دیده
آمد بگوش جانم من آمدم بسویت
                                                      ای درد و رنج دیده ای حرفها شنیده 
مه رفته یار رفته از خلوت شبانه
                                                      من ماندم و تو ماندی ای کوکب سپیده
آموز درس صبری ایّوب این زمانرا
                                                     ای در سکوت خفته ای کوه سر کشیده
با پای خویش گفتم گامی نمانده آخر
                                                      بر خیز جمله رفتند ای رهرو بریده
جبریل آسمانی برگو زما خدا را
                                                      پس کو کجاست مارا روحی که بر دمیده
یار آمدست اینجا ایدل چرا بخوابی
                                                      برخیز کن تماشا ای گوشه ای لمیده
هر چند سر بلندیم از دیده و ندیده
                                                      از بوده و نبوده از تو بما رسیده
ای خسته جان صحرا ای رفته سوی بالا
                                                      فصلی بگو از آنجا ای بخدا رسیده

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 2319