بازدید کل: 347929

بازدید امروز: 172

بازدید دیروز: 226

بدشت حادثه تنها سفر کنم یا نه
                                          ستاره های سحر را خبر کنم یا نه
سوار آتش و بادم در آب و خاک خیال
                                          ز چارراه طبیعت گذر کنم یا نه
منی که تشنه تر از آفتاب پیشینم
                                           لبی زجرعه پالوده تر کنم یا نه
بگو به ساقی میخانه در شب اکرام
                                           شراب هر شبه را بیشتر کنم یا نه
نوشته های دل آشفتگی مجنون را
                                           بپاس لیلی غم مختصر کنم یا نه
جراحتی است دلم را که جای مرهم نیست
                                           حوالتش بسر نیشتر کنم یا نه
همه ز شهر شما رفته اند و من تنها
                                           باین بهانه به صحرا گذر کنیم یا نه

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 2842