بازدید کل: 334986

بازدید امروز: 91

بازدید دیروز: 175

به تخت مهربانی مست خوابی
                                           چو قوی خفته در آغوش آبی
چمن زاری به دشت آفرینش
                                           بباغ زندگی سیب گلابی
تو در دیبا چۀ گل دفتر عشق
                                           گزیده مطلب صدها کتابی
طلیعه دار اعدادی ولیکن
                                           رموز نقطه در درس حسابی
کسی پرسید از حال تو ای دوست
                                            بدو گفتم سوال بی جوابی
بگوش تاک گفتا کیست این مست
                                           جوابش گفت یک کوزه شرابی
پریشانی چو زلف در هم یاس
                                            نگهبان سکوت آفتابی
چرا افتاده ای در پای گلها
                                            چه خوردی این چنین مست و خرابی
 گریزانی زمن در دشت و صحرا
                                             ببخشیدم اگر گفتم سرابی

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 2520