بازدید کل: 347928

بازدید امروز: 171

بازدید دیروز: 226

به سر نماز بودم که بجلوه ناز کردی
                                                 زمن نشسته صورت طلب نیاز کردی
به عنایتی که کردی بغرور عشق سوگند
                                                 که مرا بیک کرشمه همه امتیاز کردی
چه کنم ترا که شاید چه بخوانم آنکه باید
                                                  به ازای آن که بر من در بسته باز کردی
بدمی مرا بسوزی بدم دگر بسازی
                                                 چه کنم حوالتم را تو به سوز و ساز کردی
به بهانه یتیمی به تلطّف نگاهی
                                                  پسر یتیم خود را پدر حجاز کردی
به محبّتی که کردی به گل آوران صحرا
                                                  بکسی نه ره ببستی و نه ترکتاز کردی

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 2645