بازدید کل: 336141

بازدید امروز: 74

بازدید دیروز: 189

ای عشق مرا بخواب کردی
                                          تا نقش مرا خراب کردی
من خود به حضور می رسیدم
                                          در آمدنت شتاب کردی
ای آتش خفته روی آتش
                                          دل بند مرا کباب کردی
کردم زتو من سوال امّا
                                          نه  خواندی و نه جواب کردی
بردی بدرون چله خانه
                                          انگور مرا شراب کردی
چون رشته مرا به سوزن عشق
                                          شیرازه یک کتاب کردی
بر چشم تو چون نگاه کردم
                                          در لحظه مرا بخواب کردی
در عصر تو خوش زمانه ای بود
                                          هر چند مرا عذاب کردی
داری چه جواب سیل صحرا
                                          سرها که بزیر آب کردی

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 2680