بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

نیست در خاطرم سر هوسی
                                               در نی بی نوا کشم نفسی
داستانی ز شهر آزادیست
                                               در از هم گشوده   قفسی
راه خشکی بدشت بیخبری
                                               نه صدایی نه ناله جَرَ سی
در کویری به وسعت هستی
                                               نیست جز جلوه های خشک خسی
در ره سنگلاخ مرد افکن
                                               رهنوردان خسته مانده بسی
میدهد در سکوت شب معنا
                                               ناله ها را صدای ملتمسی
 ناگزیری است طی این همه ره
                                               نی گزیری نه راه پیش وپسی
دشت صحرای محشراست اینجا
                                               نیست جز خویشتن کسی به کسی

تاریخ ارسال: 1390/6/30
تعداد بازدید: 2865