بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

عصر ما عصر انفجار فضاست
                                      کمترین مرکبش هواپیماست
رخنه در آسمان رسید و زمین
                                      زیر پای من و تو پابرجاست
قرص نانی که بسته کمر است
                                      دست پختی زآدم و حواست
همه چیزی قدیم و قدمت آن
                                      تا بدانجا که ردپای خداست
ای سفر کردگان عالم خاک
                                     من در اینجا و دل به پیش شماست
در خرابی نهفته آبادی
                                     اهل آبادیم خرابه کجاست
رد پایی که پیش پای منست
                                    قصه ای از عبور آدم هاست
یار در روبروی آینه ها
                                    گاه پیدا و گاه نا پیداست
هر کتابی گشودم و بستم
                                    یک دو حرف و هزارها اماست
کوکب روشنی که می بینی
                         آن ستاره ستاره صحراست

تاریخ ارسال: 1390/4/10
تعداد بازدید: 2603