بازدید کل: 198097

بازدید امروز: 110

بازدید دیروز: 197

عیب جو نیست دیده ای که مراست
                                              چشم صوفی به صافی دریاست
گرزمین را اسیر و پا بندم
                                              مرغ اندیشه ام فلک پیماست
دیدهء من ندیده دریا نیست
                                             غرقه در موج خیز طوفان زاست
عاشقم بر کمال زیبایی
                                             زان کلام زبان من شیواست
همه آرزوی شبهایم
                                              بر طلوع سپیده فرداست
ناله های پلنگ زخمی شب
                                             انعکاس درونی صحراست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 1668