بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

نیرنگ می زنی به همه با خدا چرا                                                             

                                                    پا می نهی به خلوت ایمان ما چرا

این لحظه ها یکیست پس ایدل چه میکنی                              

                                                    این دم جدا تفکر و فردا جدا چرا

سلطان روزگاری  و با فکر در همت                                        

                                                    گشتی بجای اهل کرامت گدا چرا

راه من و تو ختم بخیراست با نیاز                                           

                                                    پس ای رفیق اینهمه ناز و ادا چرا

 اینجا همان کجاست که گشتیم سالها                                          

                                                    راهی شدی بجانب این ناکجا چرا

گر تیشه نیست در ید قدرت نمای عشق                                     

                                                    از بیستون درد  برآید  صدا چرا

آئینه باش و عیب مرا روبرو بگو                                                           

                                                    خنجر زدی بزن ولی از قفا چرا

یارب بشام قدر که وقت اجابتست                                                       

                                                    بشکسته ای به قهردو دست دعا چرا

چون چشمه ها که در دل صحرا بود روان                                  

                                                    گشتی چو موج آینۀ کج نما چرا  

تاریخ ارسال: 1390/3/29
تعداد بازدید: 2935