بازدید کل: 347933

بازدید امروز: 176

بازدید دیروز: 226

در دیدگاه فکرم یک آسمان آبی ست       
                                                       نه گفتنی ست آنجا نه واژه ها کتابی ست
پر باز کرده بودم تا قله نهایت     
                                                       این انقلاب فکری پرواز انقلابی ست
پایان دولت شب آبی نمای روز ست      
                                                       آبادی دل من پایان یک خرابی ست
وقتی سوال کردم از دیدگاه فردا       
                                                      گفتند کوه و دریا در حال بی جوابی ست
آتش گرفته این دل پیچیده دود و بوئی      
                                                      گوئی که سینه من یک دکه کبابی ست
خود را به خویش بستن شرط خدا سناسی ست  
                                                      گم شو که من شنیدم این راه خویش یابی ست
بار سفر نبستی در کوله ام نگه کن        
                                                      قندی و پر چایی یک قوری لعابی ست
من تازه درک کردم صحرا عزیز صحرا      
                                                     در چشم بی حسابان یک آدم حسابی ست
 

تاریخ ارسال: 1395/8/15
تعداد بازدید: 2624