بازدید کل: 347929

بازدید امروز: 172

بازدید دیروز: 226


یار آمده است و آمدنش در دل سحر     
                                                        بند دل خراب مرا پاره کرده است
در فصل برگریز زطوفان گل شکار        
                                                        شیرازه کتاب مرا پاره کرده است
آشفته شد تمام حساب و کتاب من     
                                                        چون دفتر حساب مرا پاره کرده است
بی خوابیم به دست غم و فکر های کور  
                                                        سر رشته های خواب مرا پاره کرده است
افتاده ام به خاک مذلت به راه دوست    
                                                        مرکوب من رکاب مرا پاره کرده است
من یک سئوال دارم و صد حیف پیک غم    
                                                        غم نامۀ جواب مرا پاره کرده است
صحرا کشید طرح دلی گفت تند باد    
                                                         نقشینه های ناب مرا پاره کرده است

تاریخ ارسال: 1395/8/15
تعداد بازدید: 1854