بازدید کل: 347934

بازدید امروز: 177

بازدید دیروز: 226


در خانۀ ما صدای پا بود     
                                            یک پنجره سایۀ هما بود
بین من و این صدای مبهم   
                                            چون جذبۀ کاه و کهربا بود
منصور خیال من در آن شب    
                                            بر دار جهان خدا نما بود
نجوای شبم ز بی قراری   
                                            تا صبح سحر خدا خدا بود
از دشت عبور دیده من     
                                            رد گذر هزار پا بود
هر چند زمردم جنونم     
                                            آنشب دل من چه جا بجا بود
می برد مرا به کوی معراج    
                                            عشقی که امام و مقتدا بود
چون شام سیاه درد دیدم    
                                            صبحی که نماز من قضا بود
در بین ستارگان عالم     
                                            من در عجبم که دل کجا بود
در چشمۀ رو نمای صحرا   
                                            عکسی ز علی مرتضا بود
 

تاریخ ارسال: 1395/8/15
تعداد بازدید: 1814