بازدید کل: 347917

بازدید امروز: 160

بازدید دیروز: 226

 نوای درد شب آوای پیر دلگیر است
                                            نوا نوای دل آزرده زجان سیر است
سکوت مبهم پیچیده در سیاهی درد

                                           به گیسوان دل آویز زلف شب گیراست
نظرنشین خیالم بدشت وسعت شب
                                           نگاه خسته و خاموش مرغ تصویر است
خروش شیر نیستان زروی مستی نیست
                                          طنین واکنش دانه های زنجیراست
بجان عشق که آب از سرم گذشت ایدوست
                                          بگیر دست دلم را چه جای تأخیراست
شراب ناب طهورای کوثر توحید
                                        حرام باد به میخانه ای که بی پیراست
به کاروان سیه پوش دیدهء صحرا
                                        خبردهید که بیمارتان زمینگیراست

 

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2435