بازدید کل: 330919

بازدید امروز: 158

بازدید دیروز: 211

 
                                             1 
همه تا دشت و صحرا دو هکنین             شِه راه سر گلانه بو هکنین
انا الحق بَزو یه منصور و فردا                   مره با آینه رو به رو هکنین
                                
                                             2
 
شه دست هدایی و اقرار هکردی            دو باره جمله ره تکرار هکردی
ته با عهدی که بشکستی خدایی           مه ره از عاشقی بیزار هکردی
 
                                             3 
 
برو برو برو دنیاو دینم                           امشو خوامبه ته ره تنها بوینم
اگر امشو نمویی صبح فردا                   برو صحرا ته وسطه گل بچینم
 
                                             4
 
بر بینین رشته پیوستگی ره                  به باد هادین گل دلبستگی ره
اگر راحت نبینین ای برا رون                   مه ره هادین شه درد و خستگی ره
 
                                            5   
 
مه دوره بهیته دنیای مشکل                 مه تن نا ساز و مه پا بورده در گِل
میون باغ و صحرا هر جه شومبه            گل آفت بزو ره مونده این دل
 
                                            6 
 
بورین ونگ هکنین جانه خدا ره                وِه پیغمبر محمد مصطفا ره
وه عام پسر علی یه مرتضا ره                جلو بییره شاید شه بلا ره
 
                                            7
 
خدایا آسمون ره ماه هدایی                   زمین ره سنگ و کوه و چاه هدایی
من اهل پرده بیمه خانه آباد                   ته مه ره بین مردم راه هدایی
 
                                            8 
 
ته وسطه دل خدایا کنده امشو               ته ره از دل تمنا کنده امشو
مه وسطه در میون خلق عالم                خدا ته ره تماشا کنده امشو
 
                                            9 
 
مه دل در بین این مردم غریبه                میون باغ عشرت کاله سیبه
دل مضطر بهی وقت رهایی                   دعا گوی شب و اَمَن یُجببه
 
                                           10       
 
مثل آهوی سحرا دو بییر ین                   ماشینونه هادین منگو بییر ین
بورین گالشونه پلی و اونجه                   شه میراث زمین ره او بییرین
 
                                           11
 
اتا خنه اتا منگو ندارمه                           پلا و شیر نون و او ندارمه
دیگه شهری بهیمه ای برارون                خوامبه وگردم اما رو ندارمه
 
                                           12
 
بوردی صحرا مه ره صدا بزویی               مه دل ره مثل کاغذ تا بزویی
شکاری که هکردی شه ندوندی            جای سیکا اتا عنقا بزویی

تاریخ ارسال: 1391/4/26
تعداد بازدید: 2537