بازدید کل: 211378

بازدید امروز: 61

بازدید دیروز: 87

 
                                           13
 
خدایا نور بارونه مه سره                       بهشت سبز ایمونه مه سره
صدای شاهه مردونه مه سره                خدای عشق مهمونه مه سره
 
                                           14 
 
بمویی و مه دل ره وا هکردی                 وفا و عشق ره معنا هکردی
ته مه کهنه درد ره دوا هکردی               خدای رحمان ره رضا هکردی
 
                                           15
 
زمین تیره ره شالی هکنین                   زمون ره مفرش از قالی هکنین
بخو نین و بزنین و برقصین                     شه عقده دل ره خالی هکنین
 
                                            16
 
زابر تیره وارش انه امشو                       نوو وارش که آتش انه امشو
ز مرز آسمون بی ستاره                       صدای تیر آرش انه امشو
 
                                           17
 
بخونین و مه دل ره واز هکنین                 مه ره آماده پرواز هکنین
چه دومبه دوستی دارنی ندارنی            محبت ره ونه ابراز هکنین
 
                                           18
 
چو دریای خزر بی تابم امشو                گل بی ریشه تالابم امشو
به دنبال ته چون ماه و ستاره                من بیدل خیابون خوابم امشو
 
                                           19
 
سحر بیه مه چش ره خو بهیته               عروس آسمونی رو بهیته
مه دل مثل کبوتر های چاهی                 سر شو ذکر یا من هو بهیته
 
                                           20
 
عمه از روزگار دور دوریم                       عمه آیینه دار خاک گوریم
بهارون بورده پیرون ره بوورین                 وَچون بمونه عمه ونه بوریم
 
                                           21
 
مه ره با پختگی ها خام هکردی           یواش یواش مه ره آرام هکردی
بمویی سوی صحرا ای گل ناز              مه ره چون اسب وحشی رام هکردی
 
                                           22
 
امرو ونه بوری گلان سره                       سبزه ها ره با هم بزنیم گره
شه یار ره بوتمه انی مه همراه              با لبخندی بوو ته اره اره
 
                                           23
بلا ونه سحره سیو خوره                      زیارت هکنین مهتاب شو ره
شه بنوشته علی و شه بووته               بخونین آن کلام روبرو ره
 
                                           24
 
مه ره بهیته درد بیقراری                      نمویی ای قدیم یادگاری
زچشمونم بهییه خو فراری                  مه ره بکوشته این چشم انتظاری
 

تاریخ ارسال: 1391/4/26
تعداد بازدید: 4054