بازدید کل: 330923

بازدید امروز: 162

بازدید دیروز: 211

 
                                           25
 
کبوترگنه یوسف بورده بازار                    جمع بینن گرد هم یوسف خریدار
مه دست خالی و هر جه بدیمه             زلیخا بی یه و دنیای دینار
 
                                           26
 
بخونین قل هو الله واحد ره                    بییرین ذکر الله و صمد ره
اگر سالم ونه عبور هکنین                     بییرین دامن شه راه بلد ره
 
                                           27
 
ته وسطه بخونم شعر دَری ره                همون شعر تر قایم شهری ره
شب شعر امشو شه شهر میون            هارشین شاعر سنگسری ره
 
                                           28
 
مه دل خوانه ته ره در دو بوینم                ته ره مانند یک آهو بوینم
ته ره این حال و این حالت بدینن             نبونه این مگر در خو بوینم
 
                                           29
 
هوا ابری و بارون انه امشو                       نسیمی از بهارون انه امشو
بورین ونگ هکنین چاووش ده ره              مه زوار از خراسون انه امشو
 
                                           30
 
هارش ای بی مروت مه پَلی ره              جای بسوته سرخه تلی ره
فر یاد زمبه خداوند علی ره                    صد پاره کمبه امشو شه گلی ره
 
                                           31
 
بوردی دریا مه دل ره او هکردی               مه ره با قصه بوتن خو هکردی
سر شو تا سحر حق هو هکردی             مه دل ره مثل دستنبو هکردی
 
                                           32
 
شه بی دارو جهون ره خو هکردی           آسمون ره شوی مهتاب هکردی
ته با خلقی که در ته من بدبمه              محبت ره در اونجه باب هکردی
 
                                           33
 
برو در یا ته ره آبی بوینم                       ته ره صحرای مهتابی بوینم
برو هنیش کنار سبز شالی                   ته ره یک لحظه آفتابی بوینم
 
                                           34 
 
سیو می ره هکرده یار شونه                 مه وسطه بهیته بیخود بهونه
ندومبه چی بوورم لال بهیمه                 امون از دست این سال و زمونه
 
                                           33
 
بهارون بورده و بیه زمستون                    مه اسبی می گنه از روزگارون
مسلمون زادو مه ای نامسلمون              مه ره بکوشتی ای بی دین و ایمون
 
                                           34
 
صدای آسمون ره گوش هدامه                شه زنبورون ره گل و نوش هدامه
خلاص بیمه چو از کار زمونه                    میون دل و دین ره جوش هدامه
 
                                           35
 
شه بار زندگی ره دوش هکنین              بهشته انگبین ره نوش هکنین
اگر خانین خدا راضی بوویه                    شه پر و مار حرف ره گوش هکنین
 
                                           36
 
مه دل نزدیک ته ته از مه دوری               من آون وارش و ته دریای شوری
اگر چه بوردنن مه هم قطارون                 ته ره دارمه که مه سنگ صبوری
 

تاریخ ارسال: 1391/4/26
تعداد بازدید: 2472