بازدید کل: 330916

بازدید امروز: 155

بازدید دیروز: 211

 
                                           37
 
  نه کینه دار مه و نه کینه کمبه              نه یاد از بوردن دوشینه کمبه
به امیدی بوینم شه خداره                     شه دل ره مثل یک آیینه کمبه
 
                                           38
 
شراب ارغوانی مه ره ونه                      صفا و مهربونی مه ره ونه
اگر پیرم در این سال و زمونه                 دل مست جوونی مه ره ونه
 
                                           39
 
خداوندا مه دل تنگه همیشه                 مثال کوه پر سنگه همیشه
ته وسطه قهر بونه خیر و شادی            مه وسطه آشتی جنگه همیشه
 
                                            40
 
ته ره دارمه چه غم دارمه  خدایا             در این دنیا چه کم دارمه خدایا
اگر دنیا به یک دم انه شونه                   ته ره در هر دو دم دارمه خدایا
 
                                           41
 
من و ته عمر بمویه دره شونه                مه دل هر چی بوو ره ولله بونه
کسی که پشت بر دنیا هکرده               پادشاهی و درویشی ره کورنه
 
                                           42
 
هارشین مه جانه خدا چی گنه               ندومبه چی چی دره مه ره دنه
شراب ارغوانی کورمه ای یار                   مه دل یک دل و صد دل ته ره ونه
 
                                           43
 
گل محمدی ره بو هکنین                      چراغ ارغوان ره سو هکنین
هزارون پشت ورو دارنه مه دنیا              ولی آخر ونه یک رو هکنین
 
                                           44
 
مه ره بهیته درد بیقراری                       نمویی مه دایی یه یادگاری
زچشمانم بهییه خو فراری                    مه ره بکوشته این چشم انتظاری
 

تاریخ ارسال: 1391/4/26
تعداد بازدید: 2490