بازدید کل: 323710

بازدید امروز: 33

بازدید دیروز: 148

ای بشر وقت اوج پروازاست
                                     در نهایت شروع پروازاست
صورت کار مشکل است اما
                                     در معنا برویتان بازاست
ای مسلمان ترا به این قرآن
                                    وقت نشر کتاب اعجازست
عشق با اینهمه خشونت و رنج
                                    عاشق مردمان طنازاست
آنچه درمن همیشه می جوشد
                                    شعرکوتاه عصر ایجازاست
روح من در فضای بی رنجی است
                                   گرچه جسمم همیشه ناسازاست
وسعت از هر طرف بجلوه گریست
                                   آه صحرا چه خوب و دلبازاست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2425