بازدید کل: 299280

بازدید امروز: 93

بازدید دیروز: 92

ای بشر وقت اوج پروازاست
                                     در نهایت شروع پروازاست
صورت کار مشکل است اما
                                     در معنا برویتان بازاست
ای مسلمان ترا به این قرآن
                                    وقت نشر کتاب اعجازست
عشق با اینهمه خشونت و رنج
                                    عاشق مردمان طنازاست
آنچه درمن همیشه می جوشد
                                    شعرکوتاه عصر ایجازاست
روح من در فضای بی رنجی است
                                   گرچه جسمم همیشه ناسازاست
وسعت از هر طرف بجلوه گریست
                                   آه صحرا چه خوب و دلبازاست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2216