بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

آسمان آستان درویش است          
                                      کهکشان سایه بان درویش است
آفتاب محبت عرفان
                                      دردل مهربان درویش است
شعله سرخ عشق هستی سوز
                                      آتش جاودان درویش است
صدف قطره نوش قلزم غم
                                      چشم گوهرنشان درویش است
روشنی بخش ملک تا ملکوت
                                      نور مهر آشیان درویش است
گل لبخند زینت رویش
                                      ترزبانی زبان درویش است
نیست تسلیم قید نام و نشان
                                      بی نشانی نشان درویش است
راستی,عشق,خویشتن داری
                                      بهترین ترجمان درویش است
فخر او تا به ابد فقربود
                                      خاکساری کیان درویش است
در سفر تا ظلام آب حیات
                                     خضر هم کاروان درویش است
نام معشوق چون سرشته بجان
                                     عشق ورد زبان درویش است
غیر معشوق در تجارت عشق
                                     هرچه آید زیان درویش است
جان پاکش چو آسمانی گشت
                                     دوستی آرمان درویش است
چشم صحرا به هیچ دولت نیست
                                     چِشم  بر آستان درویش است

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2604