بازدید کل: 322931

بازدید امروز: 47

بازدید دیروز: 84

 میگذرم زین گذرا مست مست
                                      در طلب آنچه که دادم زدست
پیرشدم در غم بود و نبود
                                     داغ  جوانی کمرم را شکست
نه پی ماضی نه مستقبلم
                                     مرد رضاییم بحالی که هست
یارپس از صد چله با من نشست
                                    مست و خرابیم ازاین یک نشست
هق هق باران بدل سنگ شب
                                    رشته افکار دلم را گسست
می شکنم در دل صحرای عشق
                                    شیشه غم را به سر غم پرست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2168