بازدید کل: 334989

بازدید امروز: 94

بازدید دیروز: 175

بارزمین شما پشت زمان را شکست
                                               شیشه که بشکستنی است سنگ گران را شکست
سر به گریبانیم مایه صد ماجراست
                                               دولت الهام من مُهردهان را شکست
آیینه در روبرو عکس مرا دید و گفت
                                               باور سرشار من  وهم و گمان را شکست
عقل به قانون خود روی زمین را گرفت
                                              عشق درآورده سر رسم جهان را شکست
واژه سرک می کشد ازهمه جا بی خبر
                                              نای نوا خوان من بغض زمان را شکست
بر سر میدان درد نعرۀ نادعلی است
                                          نام علی شد سپر تیر و کمان را شکست
مرغ شب است و بلال در دل صحرای عشق
                                         حق حق مرغ سحر صوت اذان را شکست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2463