بازدید کل: 341826

بازدید امروز: 106

بازدید دیروز: 133

چورنگ باخته ام آفتاب غمرنگ است
                                              دلم به شاخ درخت غروب آونگ است
به پیشباز تو می آیم ای ستارۀ صبح
                                              اگرچه فاصلۀ ما هزار فرسنگست
کنار خرمن آتش بگوش باورمن
                                             صدای سوختۀ مرغ آتش آهنگست
زسیل حادثه هرگز دلم نمی جنبد
                                             کجا خراب شود خانه ای که از سنگ است
اگرچه جام می است و نوای نرم سه تار
                                             به بزم می زدگان بی سبب دلم تنگ است
همه بجان هم افتاده اند واز دل من
                                            عجب مدار که باجان خویش در جنگ است
هزار نامم اگرهست خُرده گیرازدور
                                            نشسته در پس دیوار و پا پی ننگ است
به کاروان بزرگی که رفته از صحرا
                                           هزار بادیه ماندست و پای من لنگست

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2483