بازدید کل: 335017

بازدید امروز: 122

بازدید دیروز: 175

 
گلم چون بی نیازان ناز داری             
                                                          سپید اندیشه ای پر راز داری
پیمبر نیستی در آفرینش             
                                                          ولیکن یک جهان اعجاز داری
 
*****************
 
همیشه با دلم پیکار کردی                   
                                                          دل و جان مرا بیمار کردی
بنازم دست و بازوی تو ای یار            
                                                          مراکشتی سپس انکار کردی
 
*****************
 
گل من روز ما را شام کردی              
                                                         مرا یک موج نا آرام کردی
برای کشتنم با خوش زبانی              
                                                         اگر چه پخته بودم خام کردی
 
*****************
 
دلم را یک ده آباد کردی                          
                                                   برایم راحتی ایجاد کردی
به لبخندی چو لب را باز کردی            
                                                   مرا از درد و غم آزاد کردی
 
*****************
 
به بندم کرده ای آزاد باشی             
                                                          خرابم کرده ای آباد باشی
درین دنیای بی بنیاد هستی            
                                                          زیادم برده ای در یاد باشی
 
*****************
 
تو خود را بی بدل کردی نکردی            
                                                     خودت را چون عسل کردی نکردی
به تو گفتم که با خود باش دائم          
                                                     به پیغامم عمل کردی نکردی
 
*****************
 
دلم میخواد سرود غم بخونی          
                                                         ترا از من منو از خود بدونی
اگرچه رفته اند یاران خوبم                  
                                                         تو را میخوام کنار من بمونی
 
*****************
 
به چشم من همیشه نوجونی             
                                                             جوون خوش کلام و مهربونی
دعا کردم تو ای عشق دل من          
                                                             کنارم باشی و تنها نمونی
 
*****************
 
درین غربت تو یار آشنایی                  
                                                     تن من کشتی و تو ناخدایی
میان این همه  نازک خیالان          
                                                     تو را خواهم که اصل مدعایی
 
*****************
 
نشستی بر سر خاکم به زاری                
                                                     نشان دادی به مردم اصل یاری
تو را نازم که با قلب رئوفت                         
                                                     مرا کشتی برایم گل بیاری
 
*****************
 
هوا را پر زابر و دوده کردی                
                                                   به ظاهر فکر خویش و توده کردی
ندانسته و یا دانسته عمری      
                                                   محیط زیست را آلوده کردی
 
*****************
 
همیشه دلم پایگاه غم است             
                                                        همه کار او درهم و برهم است
دو دنیا شود گر کمک حال من        
                                                        برای گرفتاری آن کم است

تاریخ ارسال: 1390/9/4
تعداد بازدید: 1655