بازدید کل: 335005

بازدید امروز: 110

بازدید دیروز: 175

 
گر که بینی همیشه ما مستیم   
                                                         در طریق طلب زبر دستیم
بر سر خوان زندگی دائم         
                                                         ما سر سفرۀ علی هستیم
 
                                *******************
 
گل صد برگ لقب می خواهم     
                                                        خوشۀ سرخ رطب می خواهم
دور از چشم عسس پنهانی      
                                                        بوسه از دختر شب می خواهم
 
                                *******************
 
دل  خود را چو هوایی کردم        
                                                     از لبی بوسه ربایی کردم
تا ببینم رخ دلدارم را      
                                                     سالها آینه پایی کردم
 
                                *******************
 
زاد راهی چو فراهم کردم          
                                               رو بسوی حرم غم کردم
راه دور ست همان راه دراز
                                              من فقط فاصله را کم کردم
 
                                *******************
 
روز و شب را خدا خدا کردم       
                                                  دل خود را به غم رضا کردم
من ترا ای پسر به راه خطر      
                                                  در پناه خدا رها کردم
 
                                *******************
 
نامه از جانب یار آوردم         
                                                 نامه ای مسئله دار آوردم
اژدهای سر ره را کشتم  
                                                 بهرتان مهرۀ مار آوردم
 
                                *******************
 
آن قدر خورده ام سیه مستم          
                                                                  مست دست زمانۀ پستم
تو که هستی ولی در این هستی    
                                                                  من اگر نیستم کجا هستم
 
                                *******************
 
دل من گم شده و پردردم  
                                                    من ز دنیای شما دلسردم
مردم ماهمه زین جا رفتند 
                                                    من به دنبال دلم می گردم
 
                                *******************
 
هر چند با کسانم جز خود کسی ندارم     
                                                       در خوان آفرینش خارو خسی ندارم
از دست بی وفایان هرگز گله ندارم
                                                       وقتی کسی ندارم دلواپسی ندارم
 
                                *******************
 
من آتشی را که فوت کردم          
                                                             فکر لب نان و قوت کردم
فریاد تو درس سست رایی است
                                                            کوهم من اگر سکوت کردم
 
                                *******************
 
آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم   
                                                      از شیشه نبودیم که با سنگ بمیرم
در خانه نمردند شهیدان ره عشق
                                                      این آرزوی ماست که در جنگ بمیریم
 
                                *******************
 
کاش می روئید گلها بر گلم         
                                                         خرمنی می شد ز گلها حاصلم
کاش  می آمد نگار خوش زبان    
                                                         هفته هفته حرف می زد با دلم

تاریخ ارسال: 1390/9/12
تعداد بازدید: 1780