بازدید کل: 336149

بازدید امروز: 82

بازدید دیروز: 189

 
ما بر سر آنیم که بیمار نمیریم        
                                                     با طنطنه و یار و پرستار نمیریم
نه خستۀ کاریم و نه محتاج به آنیم
                                                     مابر سر کاریم که بیکار نمیریم
 
                                *******************
 
گفت یارم تو را چو آزردم         
                                                 در عوض غصّۀ ترا خوردم
به تلافی آن چو می مردی 
                                                 خرمنی گل برایت آوردم
 
                                *******************
 
ای کاش شبی به دل دعا می کردم       
                                                            یا جای دعا خدا خدا می کردم
خود را و تمام مردم دنیا را               
                                                            از بند بزرگ غم رها می کردم
 
                                *******************
 
باز ز مردم گله دارد دلم             
                                                        غلغله و ولوله دارد دلم
از همه دارد طمع یکدلی            
                                                        وای عجب حوصله دارد دلم
 
                                *******************
 
پروردۀ دامن زمانم                 
                                                    آسوده ترین مردمانم
خوابیدم و خاستم که دیدم         
                                                    دنیا شده پیرو من جوانم
 
                                *******************
 
یک گونه ز مردم جهانم      
                                                      معمار زمین و آسمانم
از بسکه رفیق و خوش زبانم   
                                                      معشوق تمام عاشقانم
 
                                *******************
 
می فروش صداقت عشقم     
                                                      مرد بازار  طاقت عشقم
رفته از کف جوانیم که کنون
                                                      ور شکست تجارت عشقم
 
                                *******************
 
گلی  تشنه که آبش داده بودم      
                                                         به دستم پیچ و تابش داده بودم
اگر افروخته دیدی رخش را         
                                                         شراب سرخ نابش داده بودم
 
                                *******************
 
افسرده کنار آب رودم         
                                                     در فکر سرایش سرودم
یک بار دگر به یادم آمد          
                                                    آن را که زیاد برده بوم
 
                                *******************
 
زان جهت من همیشه پیروزم      
                                                        که در آتی و دی نمی سوزم
نه به دیروزم و نه با فردا              
                                                        زندۀ لحظه های امروزم
 
                                *******************
 
اگر چه هر دو از یک باده هستیم      
                                                        نمیدانم سر خوان که هستیم
من و تو در همین جا یار بودیم       
                                                        اگر با هم جناقی می شکستیم
 
                                *******************
در سیاهی سپید می دیدم     
                                                       نور عشق و امید می دیدم
اهرمن تا که ره به من می داد
                                                       پاک را هم پلید می دیدم

تاریخ ارسال: 1390/9/12
تعداد بازدید: 1632