بازدید کل: 341819

بازدید امروز: 99

بازدید دیروز: 133

 
 
آنکه مارا به عشق می خواند      
                                                        بهتر از هر نوشته می داند
عشق و ایثار و مهر و خوبی هاست
                                                        آنچه بهر من و تو می ماند
 
                                *******************
 
دلم مردمان را محک می زند          
                                                  پس از هر محک حرف شک می زند
نه تنها به بیگانه وآشنا           
                                                  من و خویش را هم کلک می زند
 
                                *******************
 
یکی کاری بجز یک دم ندارد       
                                                  یکی پر گشته چیزی کم ندارد
سرو کار همه باغم ولیکن   
                                                  چه دارد آن کسی که غم ندارد
 
                                *******************
 
تا بی بدلی مرا بدل  کرد    
                                                        آمادۀ عشقم از ازل کرد
در دشت جنون به پای گلها   
                                                        کندوی مرا پر از عسل کرد
 
                                *******************
 
بندیان را رها ز بند کنید                 
                                                      فکر مردان دردمند کنید
در سر راه زندگانی خویش       
                                                      بار افتاده را بلند کنید
 
                                *******************
 
یار چون سوی خانه ام آمد      
                                                         من ندانم دلم چه کاری کرد
در همان اول قرار و مدار    
                                                         عشق و دلداگی دلش را زد
 
                                *******************
 
گروهی  به یک عده می تاختند      
                                                     به هم تیغ الماس می آختند
مرا هر چه در خاطر آید زعمر            
                                                     سگ و گربه با هم نمی ساختند
 
                                *******************
 
مرا نشئه بادۀ ناب برد         
                                                    ترا ماه افتاده در آب برد
مرا و ترا برد تا دور دور
                                                    ترا آب برد و مرا خواب برد
 
                                *******************
 
دل مردان اهل دنیا شاد                      
                                                       خانۀمهر و آشتی آباد
آسمان لب گشود و گفت به مهر     
                                                       روز مولا علی مبارکباد
 
                                *******************
 
پنجرۀ شب چو دهن باز کرد          
                                                              گریه ز چشم سحر آغاز کرد
ماه چو زد خنده در آغوش گل           
                                                               بار دگر ساز مرا ساز کرد
 
                                *******************
 
ای جوانان کشور امید         
                                                           ای درخشان تر از مه و خورشید
رفت امروزو با گرانجانی                
                                                           فکر فردای خویشتن باشید
 
                                *******************
گر بدنبال شهرت و جاهید           
                                                    نگران عمیق فردائید
مثل مردان زنده در تاریخ           
                                                    پاسداران نام خود باشید

تاریخ ارسال: 1390/9/12
تعداد بازدید: 1640