بازدید کل: 341824

بازدید امروز: 104

بازدید دیروز: 133

دل شکسته دلان کوزۀ شراب من است
                                                   خرابی دو جهان از دل خراب من است
تو آنچه دیده و می بینیش به بیداری
                                                   هزار و یک قلم از نقش شهر خواب من است
به پیش داوریم خرده ار نمی گیری
                                                  حساب شسته تر ازبرگ گل حساب من است
زپُرسشم لب خاموش من خمش تر گشت
                                                  بجان دوست همین خامشی جواب من است
به رسم مردم بیگانه آشنایی رفت
                                                  که این عذاب شما دوستان عذاب من است
دگر زمردم صحرا چنان گریزانم
                                                  که کاروان شهاب عاجز از شتاب من است

تاریخ ارسال: 1390/4/23
تعداد بازدید: 2588