بازدید کل: 341817

بازدید امروز: 97

بازدید دیروز: 133

کویری هستم و دنیا سرابست 
                                                 دلم از آتش صحرا کبابست
حکایت گر کنم حال دلم را     
                                                 شروع سر نوشتم یک کتابست
 
                                *******************
 
شعر تو موج خیز رحمت تست     
                                                   واژه هایت گل محبت تست
دربهای  بهشت و دانۀ جو          
                                                   حافظ این از علّو همت تست
 
                                *******************
 
خواب چشم مرا به هم می دوخت     
                                                   آتشی زین میانه می افروخت
با تعجب درون دیدۀ من             
                                                   آب و آتش کنار هم می سوخت
 
                                *******************
 
دل من ساحل یک موج خیزست      
                                                   رخم چون فصل زرد برگریز ست
به رسم عاشقان اهل عالم          
                                                   به عشق نازنینی در ستیز ست
 
                                *******************
 
عمر ما گر چه رو به کوتاهی ست 
                                                     رنگ و روها چو کاغذ کاهی ست
عاقبت می رسد به بی مرگی        
                                                     تا که در عصر علم و آگاهی ست
 
                                *******************
 
عشق در ماورای رای من است      
                                                       عقل ره بین پیش پای من است
هر دم و بازدم که در من هست          
                                                       گفتگوی من و خدای من است
 
                                *******************
 
غرض از گفتنم رشد جهانی ست  
                                                      اگر که آشکارا یا نهانی ست
اگر چه بی زبانم لیک دانم       
                                                       زبان بی زبانی خود زبانی ست
 
                                *******************
 
دل عصیانگرم از من جدا بود     
                                                         همیشه در هوای ناکجا بود
نگهدار همه عقل خوش اندیش     
                                                          ولیکن من نگه دارم خدا بود
 
                                *******************
 
دل زارم غروری خاص دارد   
                                                  چو مردان هنر وسواس دارد
تک و تنها و دور از چشم مردم 
                                                   بهشت آرزو را پاس دارد
 
                                *******************
 
راه من راه باز فردا بود         
                                          راه مردان بی تمنا بود
هیچ زشتی مرا به خود نکشید 
                                          انتخابم همیشه زیبا بود
 
                                *******************
 
آفتاب آئینۀ روی تو بود    
                                                 بید مجنون شال گیسوی تو بود
هیچ مشکل راه ما را سد نکرد   
                                                 مشکل من باسگ کوی تو بود
 
                                *******************
 
آفتاب از چه جانبی سر زد           
                                                   ماه و پروین و زهره پرپر زد
در چنین وقت و ساعت میمون      
                                                   قاصد حق در پیمبر زد

تاریخ ارسال: 1390/11/10
تعداد بازدید: 1656