بازدید کل: 335018

بازدید امروز: 123

بازدید دیروز: 175

به قرآنی که خط نور دارد     
                                               هزاران سرمه بهر کور دارد
به هر گلواژه با لطف الهی         
                                               چراغی پیش پای دور دارد
 
                                *******************
 
من و پروین و ماه مهر و ناهید   
                                                     سفر کردیم   تا دنیای خورشید
پرد عقل از سر موجود عالم    
                                                     اگر گویم چه چشم باز من دید
 
                                *******************
 
تکیه بر خود مثل شیر نر کنید     
                                                     جوشن مردانگی در بر کنید
کار سختی نیست گر در گیرودار
                                                     همچو مردان خویش را باور کنید
 
                                *******************
 
گلبوته دست خاک باشید        
                                            مستانه رفیق تاک باشید
دنبال پلیدها نباشید         
                                            چون آب زلال و پاک باشید
 
                                *******************
 
بریم جایی که جای کس نباشد            
                                                     در آن راهی که پیش و پس نباشد
بریم صحرا چو گل چینان بچینیم    
                                                     گلی که هم نشین خس نباشد
 
                                *******************
 
خدا گونه بزرگ اندیش باشید      
                                                    کنار بیش مردان بیش باشید
هماره میزبان و سفره گستر    
                                                   ولی مهمان خوان خویش باشید
 
                                *******************
 
به یک درماندگی خود را نبازید    
                                                زپر آوازگی بر خود ننازید
نخواهد ماند چیزی بهر فردا        
                                                اگر امروز فردا را نسازید
 
                                *******************
 
نداری را مکن از گرد خود رد  
                                                   مبین آن را به چشم خویشتن بد
به هرچیزی که داری غم در آن هست   
                                                   نداری غصه ای با خود ندارد
 
                                *******************
 
بیا با هم کلامی تازه گوئیم         
                                             زشهر بی در و دروازه گوئیم
بگوئیم از خدا و بندۀ او        
                                             زبی اندازه از اندازه گوئیم
 
                                *******************
 
شبی از شهر عشق و راز گوئیم           
                                                     زآخر قصه از آغاز گوئیم
چو حرف عشق آمد در میانه           
                                                     ز حافظ شاعر شیراز گوئیم
 
                                *******************
 
غریبم من غریب این دیارم      
                                                  غریبی از دیار سر بدارم
گله هرگز ندارم من زیاران       
                                                  زدست خویش در حال فرارم
 
                                *******************
 
من خمارم اگر سیه مستم       
                                               نیستم ظاهرا اگر هستم
دیگر این را خودم نمیدانم      
                                               زیر دستم و یا زبر دستم

تاریخ ارسال: 1390/11/11
تعداد بازدید: 1774