بازدید کل: 336143

بازدید امروز: 76

بازدید دیروز: 189

هوای سنگسر کردم من امشب 

                                                  به عشقش دیده تر کردم من امشب

بخوابیدم به خوابم آمد از دور 

                                                  رهم را مختصر کردم من امشب


 
                                          ******** 

خدایا چاره سازی چاره ای کن      
                                                     نگاه چاره بر بیچاره ای کن
شده مجروح پای هرزه گردم      
                                                     نگاهی هم به کفش پاره ام کن

 
                                          ******** 
 
گر پوچ تر از حباب باشی         
                                                کی در خور آفتاب باشی
بیداری تو محال گردد          
                                                در خواب اگر که خواب باشی

 
                                          ******** 

خود را پر از التهاب دیدم     
                                               وقتی همه را سراب دیدم
اما به زمان بردباری       
                                               آبادی خاک از آب دیدم

 
                                          ******** 
 
دل زارم به رویش چنگ می زد                          
                                                  سرش را بیخودی بر سنگ می زد
به هنگام غروب تیره روزی        
                                                  زخونش آسمان را رنگ می زد

 
                                          ******** 
 
یکی میگفت دائم با خدا باش      
                                                  به درد اهل عالم گلدوا باش
به یاد مادر افتادم که می گفت    
                                                  به پیمانی که بستی با وفا باش

 
                                          ******** 
 
 
با اهل سخن شبی سخن می گفتم      
                                                         افسانه مردم کهن می گفتم
وقتی که سخن زدرد و محنت می شد  
                                                         از عشق خدا و عشق من می گفتم

 
                                          ******** 
 
نبینم این چنین افسرده باشی      
                                                          گل آلالۀ پژمرده باشی
فرو کن دشنه در چشمم نبینم   
                                                          تو را که این چنین دلمرده باشی

 
                                  ******** 
 
زعشقت روز و شب دلخسته ام من   
                                                        درختی از کمر بشکسته ام من
چنان افسرده ام دارد خیالت      
                                                        چو آب دائما یخ بسته ام من

 
                                  ******** 

بیا دیو ندانی را برانیم   
                                                  کتاب خواهش هم را بخوانیم
در این دهر خطر تا آخر عمر 
                                                  برای هم کنار هم بمانیم

 
                                  ******** 
 
که بود آنکه به من عشق زندگانی داد             
                                                    شکر دهانی و مستی و نکته دانی داد
درود و عرض سلام هماره تا دم مرگ   
                                                    به مادری که به من شیر مهربانی داد
 
                                  ******** 
 
مهربانی دلیل همسانی است         
                                                   کینه ورزی نشان بد رائی است
رعد و برقی که میرسد بر گوش    
                                                   شک ندارم صدای ویرانی است
 

تاریخ ارسال: 1391/3/28
تعداد بازدید: 1587