بازدید کل: 341824

بازدید امروز: 104

بازدید دیروز: 133

کسی که صاحب تدبیر باشد    
                                                    جوانی می کند گر پیر باشد
سبک هر گز نگیرد کار خود را  
                                                    چو صیادی که صیدش شیر باشد
 
                                  ******** 
 
به صحرا عاقل از دیوانه می گفت    
                                                       به من از مردم بیگانه می گفت
کنار شهر خود چون می رسیدم      
                                                       خدای ره  زراه  خانه می گفت
 
                                  ******** 
 
کسی که بر سرش خودی ندارد  
                                                       اگر آتش بود دودی ندارد
وقوع واقعه در آخر کار      
                                                       برای صاحبش سودی ندارد
 
                                  ******** 
 
دمی را فکر ناداری نکردم            
                                              برای آن سیه کاری نکردم
اگر چه می توانستم ولیکن      
                                              به عمرم دیگر آزاری نکردم
 
                                  ******** 
 
کرامت خاص دل های مهین است  
                                                    به هر چیزی چنانش این چنین است
اگر هر واژه باری خاص دارد               
                                                    محبت نیز مستی آفرین است
 
                                  ******** 
 
آن که پی برتری و خود سریست    
                                                      در نظرم گونه ای عصیان گریست
گفت دل بی هنرم کی فلان   
                                                      بی هنری خود هنر دیگریست
 
                                  ******** 
 
هر مرغ که بال و پر ندارد    
                                                        پرواز در او اثر ندارد
عیبش نکنی در این حکایت                        
                                                        گر بی هنری هنر ندارد
 
                                  ******** 
 
هر حرف بدی زکس شنیدند    
                                                     سر رشته مهر را بریدند
شد کینه و دیده ای ز مردم    
                                                     از کینه چه سینه ها دریدند
 
                                  ******** 
 
بی مهر به جز جفا نکرده است      
                                                    کاری به جز از خطا نکرده است
نومید مشو اگر که دنیا     
                                                    هر گز به کسی وفا نکرده است
 
                                  ******** 
 
ای بنده عشق بندگی کن    
                                                در راه طلب دوندگی کن
تا مرگ نیامده سراغت   
                                                بی دغدغه خوب زندگی کن
 
                                  ******** 
 
چون مرغ شبی تو ای پرستار   
                                                     بالای سر هزار بیمار
در اجر نگاه داری ما  
                                                     ای دوست تو را خدا نگهدار
 
                                  ******** 
 
ای آدم خوب مثبت اندیش   
                                              ای صاحب آرمان و خوش کیش
با فکر بلند تو در عالم      
                                              پهلوی همند گرگ با میش

تاریخ ارسال: 1391/4/16
تعداد بازدید: 1686