بازدید کل: 341814

بازدید امروز: 94

بازدید دیروز: 133

 
مرا در کوه و صحرا می دوانی   
                                                  چو آهو بهر شیرم می درانی
همه در گرد کویت جمع جمعند    
                                                  ولی ما را زدنیا می پرانی
 
                                  ******** 
 
دلم تنگ و دلم تنگست امشب   
                                                  صدایش گریه آهنگست امشب
زمین و آسمان و عشق و مستی  
                                                  چو ابر تیره غمرنگست امشب
 
                                  ******** 
 

برایم سنگسر تنها دودنیاست

                                                 که اینجا جای مردان تواناست

فدا کردن برای سنگسر جان

                                                 تعصب نیست عرق ملی ماست


 
                                  ******** 
 
اگر روزی خدای راز گردم      
                                             چو مرغی طالب پرواز گردم
دلم خواهد زدست کج خیالان   
                                             زشهر خود به صحرا باز گردم
 
                                  ******** 
 
پس مزن دست مرا ای یارم   
                                                پای بفشار و بکش بر دارم
از تو گر مرگ رسد خوشحالم  
                                                این  قدر تاب تحمل دارم
 
                                  ******** 
 
تویی یک ساحل و من چون ریگم   
                                                    تو سپس در لغتی من لیکم
من در آغوش تو تو در دل من   
                                                    تو زمن دوری و من نزدیکم
 
                                  ******** 
 
با خود زمان دوری من در جدال بودم   
                                                   گه پخته گاهگاهی چون سیب کال بودم
در لحظه رهائی از دست دیر سالی  
                                                   تا مدت درازی زیر سوال بودم
 
                                  ******** 
 
آن یکی گلفروش و آن ساقی ست    
                                                  آن یکی سر به راه و آن یاغی ست
رفت از سینه ها حقیقت مهر 
                                                   از محبت حکایتی باقی ست
 
                                  ******** 
 
برآنم تو را گر که پیدا کنم   
                                              تو را رونمای تماشا کنم
اگر فرصتی بود از جان و دل   
                                              دگرگونیم را تمنا کنم
 
                                  ******** 
 
خدا را سنگسر یک شهر زیبا ست   
                                                   گزیده از تمام شهر دنیا ست
همه دلداده این سرزمینند        
                                                   وطن خواهی غرور ملی ما ست
 
                                  ******** 
 
سنگسر آفتاب و مهتابم    
                                           آبرو دار خاکم و آبم
از تو ای روشنی ندارم غم  
                                           تو که بیداری من اگر خوابم
 
                                  ******** 
 
ما به بندیم و باز می خندیم   
                                                    شهر بندان شهره بندیم
بندیان گریه بر لب اما ما     
                                                    خون دل می خوریم و خرسندیم 

تاریخ ارسال: 1391/4/16
تعداد بازدید: 1825