بازدید کل: 341827

بازدید امروز: 107

بازدید دیروز: 133

پشت به قبله کرده ای این چه نماز کردنست
                                                       ناز به ناز کرده ای این چه نیاز کردنست
ناز سکوت می کشم تا برسم به خامشی
                                                      لب ز سخن گشودنم قصّه دراز کردنست
من به گدایی دری قفل و دخیل بسته ام
                                                      شیوۀ پا نهادنم دست دراز کردنست
روح مسافر مرا رو به عراق می برند
                                                      تن به نشیب مانده است این چه فراز کردنست
کعبه بدون روی او قبلۀ من نمی شود
                                                      رو به حجاز کردنم ترک حجاز کردنست
سوخت تمام طور را جلوۀ کبریایش
                                                      بهر من و تو کبریا آفت ناز کردنست
آنکه به کار من گره زد ,بگشاید از کرم
                                                      کار خدای مهربان بستن و باز کردنست

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2635