بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

                                  

2864

جنبش و کوشش , هنر هر کسی ست 

                                                   درد و دوا حاصل پیش و پسی ست

خیز که وقت طرب و زندگی ست 

                                                   گوشه یک خانه نشستن بس ست

 

                                    ******

2865

سه تارم ناله سر داده است امشب 

                                                      نمایش از هنر داده است امشب

مرا چون مرغ شب از شاخه غم 

                                                      زکنج خانه پر داده است امشب

 

                                    ******

2866

بهار آمد که , پشت گل بخارد 

                                              زچشم ابر, یک دریا ببارد

بگو از من به گلکار بهاری 

                                              بهاران می رود گر گل نکارد

 

                                    ******

2867

مرا داغ جوانی پیر کرده

                                           زعشق و زندگانی سیر کرده

شنیدم غم به شادی گفته صحرا 

                                           چرا در کار من تدبیر کرده

 

                                    ******

2868

این عاشق تو پیر شد و میر نشد 

                                              از لطف خدای تو زمینگیر نشد

مانند هزار عاشق دلداده 

                                              دل داده به راه عشق و دلگیر نشد

 

                                    ******

2869

من همسفر ستاره و خورشیدم 

                                             همسایۀ پیر زهره و ناهیدم

وقتی که به غربتم فراری دادند

                                             دروازه شهر را به هم کوبیدم

 

                                    ******

2870

چو مردان جنگی به خود تاختم 

                                              به سختی به این کار پرداختم

در آتش در افتادم و سوختم 

                                              دراین سوختن خویش را ساختم

 

                                    ******

2871

بنده بودیم و بندگی کردیم 

                                        سخت درین  ره  دوندگی کردیم

روی مرز خداپسندانه 

                                       مرد و مردانه زندگی کردیم

 

                                    ******

2872

حیف باشد که ما ترش باشیم 

                                             زنده باشیم و زنده کش باشیم

جمع گردیم و این بقیت عمر 

                                             مهربانی کنیم و خوش باشیم

 

                                    ******

2873

ما به قانون عشق پابندیم 

                                             دور از هر گمان و ترفندیم

چونکه شادی به ما نمی سازد 

                                             بار غم می کشیم و خرسندیم

 

                                    ******

2874

دلیر و پهلوان وشیر باشید 

                                             به دست پهلوان شمشیر باشید

نخواهید از کسی ماهی به خواری

                                             ولی خود مرد ماهی گیر باشید

 

                                    ******

2875

کار من خوردن است و خوابیدن 

                                             گرد امیال خویش چرخیدن

مثل دیوانه های زنجیری 

                                             گریه کردن به گریه خندیدن

 

                                    ******

تاریخ ارسال: 1394/11/17
تعداد بازدید: 1513