بازدید کل: 330919

بازدید امروز: 158

بازدید دیروز: 211

                                

2900

در و دیوار دل را رفته ام من 

                                             همانجایی که رفتم خفته ام من

یکی گفته بگو گفتم چه گویم 

                                             تمام گفتنی را گفته ام من

 

                                    ******

2901

غم آشفته حالی در دلم بود 

                                             محبت سازه آب و گلم بود

غریب غربت شهر مشقت 

                                             سه راه آرزوها منزلم بود

 

                                    ******

2902

مرغ وقتی که می کند پرواز 

                                                دارد از بهر آسمان ها ناز

تو هم گر آرزوی آن داری 

                                                بنشین رو به قبله وقت نماز

 

                                    ******

2903

خاک جسم مرا چو صحرا بیخت 

                                                شست با آب دیده و آویخت

چون زپیشم به هر بهانه گریخت 

                                                آب پاکی به روی دستم ریخت

 

                                    ******

2904

 دل سنگ بیابان را دریدم 

                                                 بلا را بهر جان خود خریدم

خدا را شکر در این آخر کار 

                                                 ز بد حالی به خوشحالی رسیدم

 

                                    ******

2905

تمام بازیم در یاد گیریست 

                                                 شکوه بازیم در وقت پیریست

محبت عشق شادی زنده حالی 

                                                همه در سایه پوزش پذیریست

 

                                    ******

2906

شوخ و شیرین و رند و طنازی 

                                                می زنی می خوری و می تازی

لیک در این  قمار رندانه 

                                                دریقینم نبرده می بازی

 

                                    ******

2907

پاسدار دهن من سخنم 

                                                سخنم پیرهن جان و تنم

گفته ام قصه شیرین دهنی  

                                                گاه مشتی بشود بر دهنم

 

                                    ******

  1.  

گفت با من گدای بازاری 

                                                دست من گیر و کن مرا یا ری

گفتم ای کج گمان چرا لختی 

                                                رو به سوی خدا نمی آری

 

                                    ******

2909

شهرۀ تنهائیم و مانند قو   

                                                 در درون آب دریایم بشو

روزگاری گفته ای از جمع من 

                                                 حال از تنهائیم چیزی بگو

 

                                    ******

2910

درد در من ترکتازی می کند 

                                                 با غم من سر فرازی می کند

کودک غم در میان کوچه ها 

                                                 با دلم همواره بازی میکند

 

                                    ******

2911                                                                           

من بسوی بیخودی رو کرده ام 

                                                 ترک مو و رو و گیسو کرده ام

گر چه تنهایی سیه حالی بود 

                                                 من به تنهایی خود خو کرده ام

تاریخ ارسال: 1394/11/17
تعداد بازدید: 1648