بازدید کل: 341821

بازدید امروز: 101

بازدید دیروز: 133


دریچۀ دل من رو به زندگی باز است
                                              شبی که مرغ خیالم به حال پروازست
پلی  که بسته دو چشم دلم به سوی حیات
                                              به روی پایه ای از انتها و آغازست
به هر طرف که نگه میکنم به این ره دور
                                              به چشم سادگی من فضای دل بازست
اگرچه دور زمان کام کس نخواهد داد
                                              به لطف و مرحمت دوست ساز من سازست
دلم پُرست ولی در قلمرو قلمم
                                             زبان مردم آنجا زبان ایجازست
به بارگاه سحر تا سپیده دم هرشب
                                             انیس هرشبه قرآن کتاب اعجازست
اگرچه سفرۀ بازست سینۀ صحرا
                                             برای مردم صحرا ندیده یک رازست

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2722