بازدید کل: 341814

بازدید امروز: 94

بازدید دیروز: 133

شمار درد دلم از حساب بیرون است
                                      زدست این فلک سرنگون دلم خو نست
به کاروان سحر محملی از ایما گفت
                                    که بار جذبۀ لیلا بدوش مجنو نست    
گرفته راه گلوی مرا به پنجۀ آز
                                   غم زمانه که استاد در شبیخو نست
مرا بسوگ نشاندست در خرابۀ شب
                                   غمی بزرگ که در خاک سینه مدفو نست
به روح سادگیم نسبت جنون دادند
                                   دلم گرفته از آن حالتم دگرگو نست
دوا نخواسته هرگز از طبیبانم
                                   اگرچه زخم دلم از ستاره افزو نست
در انتطار طهورم به خلوت صحرا
                                   بیا که گاه ملاقات ما هم اکنو نست

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2338