بازدید کل: 341824

بازدید امروز: 104

بازدید دیروز: 133


عشق ,گلهای دلم راچیده است
                                   همچو پیچک گرد دل پیچیده است
رهزنی با حیلۀ دیوانگی
                                  از سرم عقل مرا دزدیده است
این دلم, این پیر درک و فهم و عشق
                                 کِسوتی با رنگ خون پوشیده است
در درون خانه ای تاریک و تنگ
                                 از سیه روزی دلم پوسیده است
عاقل و عاشق دل ما بود و بس
                                عقل را سنجیده است و عشق را ورزیده است
این زمین ما نگهبان زمان
                                سالیانی گرد من چرخیده است
مرد صحرا در سلوک عاشقی
                                شیرگیر و گرگ باران دیده است

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2509