بازدید کل: 341820

بازدید امروز: 100

بازدید دیروز: 133

دل من باز هم خیالاتی است
                                     فکر دیروزو پا , پی آتی است
شب اندیشه ام دراین اسحار
                                    روشن از اختر سماواتی است
در منار خیال من امشب
                                    صوت محزون یک مناجاتی است
نیست زیبا شناسیم از علم
                                    عاشقی یک پدیدۀ ذاتی است
رب زِدنی تحیراً گوید
                                    هرکه داند چه اندرین ماتی است
نوجوانی گذشت وپیر شدم
                                    لیک دل کشته مردۀ لاتی است
چه پریشانم و درین حالت
                                   غزلم مثل فکر من قاتی است
کوچه باغ است و تک صدای الیم
                                    این غم آهنگ یک خراباتی است
دزد عشقم من اندرین صحرا
                                   گرچه این کار مردم خاطی است

تاریخ ارسال: 1390/4/25
تعداد بازدید: 2483